020 2212 705 info@uitstroom.nl

Waarom EazyUitstroom

Vanuit de overheid wordt zelfredzaamheid gevraagd van iedereen die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Participatie is het sleutelwoord waarmee uitstroom naar (betaald) werk moet worden bevorderd. Ondanks er veel gemeenten een afwachtende houding innemen loont het zich om zelf ook ‘te participeren’ in de vraagstukken omtrent Werk & Inkomen.

Vanuit de rol als uitvoerder van de Participatiewet helpt EazyUitstroom bij matchen en begeleiden van mensen met arbeidsvermogen naar werk. Voor gemeenten maken we dit gemakkelijk en (financieel) aantrekkelijk. Zo garanderen wij een kort en slagvaardig implementatietraject en hanteren wij lage tarieven, zonder dat uw IT afdeling belast wordt met technisch beheer.

EazyUitstroom is vormgegeven voor én in samenwerking met Sociale Dienst en Gemeenten. Alle kennis en ervaring (sinds 2005) op het gebied van arbeidsbemiddeling is benut om antwoord te geven op uitvoering van de Participatie Wet.

Wij geloven in beleid waarbij gemeenten het heft in eigen handen nemen om integrale samenwerking met sociale dienst, werkgevers en UWV doeltreffend te maken. Uitstroom realiseren begint met ontsluiting van betreffend uitkeringsgerechtigde bestand.

Wie zijn deze mensen en wat zijn hun kansen mogelijkheden? Zonder eventuele beperkingen uit het oog te verliezen op zoek gaan naar een duurzame match waardoor mensen ook opnieuw gemotiveerd kunnen raken om in beweging te komen.

De eerste stap is een effectieve uitsluiting van het werkzoekende bestand om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de doelgroep. Wie zijn deze mensen en wat kunnen ze, welke mogelijkheden zijn er en hoe kunnen we helpen om ze in beweging te krijgen.

Parallel hieraan is het van belang om in contact te treden met het regionaal bedrijfsleven. Binnen gemeenten bestaan al veel bruikbare contacten met lokaal ondernemers.

Werkgevers moeten geïnformeerd worden over de mogelijkheden en eventuele voordelen van de samenwerking. Met minder risico en kostenbesparende maatregelen bedrijfsleven in de gelegenheid stellen om kansen te benutten.

Waar nodig kan over de arbeidsmarkt regiogrenzen heen gekeken worden, maar in verbinding staan stimuleert de gezamenlijke aanpak. Daarbij is het praktisch en realistisch om bij matching geen onnodige drempels op te werpen. Iemand met afstand tot de arbeidsmarkt enthousiasmeren voor een reguliere functie ‘op 50 km afstand’ kan lastig zijn.

Ons systeem voorziet in matching op basis van duurzaamheid, zonder ‘mogelijkheden’ uit te sluiten. Juist voor personen met een lagere werkpotentie is het van belang dat er aansluiting is met diens kwaliteiten en capaciteiten. Ondanks dat specifieke wensen geen uitgangspunt is, is het wel van belang om te kijken naar passende en geschikte opties.

Realisatie van plaatsingen is een goed begin, maar het is juist van belang dat plaatsingen op termijn een langdurige dienstverbanden teweeg brengen. Beëindigingen van plaatsingen zorgen voor nieuwe instroom.

Uitstroom = Besparing
Beheer van een uitkeringsgerechtigde-bestand is een kostbare aangelegenheid, zeker als dit bestand blijft groeien. Een gemiddelde uitkering kost (zonder uitvoerings- en overheadkosten) zo’n € 15.000,- per jaar. Iedere plaatsing naar (betaald) werkt biedt een grondslag voor uit-/besparing van deze kosten.

Met een groeiend werkzoekende bestand en dalende budgetten zijn gemeenten belast met de vraag hoe Uitstroom zo efficiënt mogelijk kan worden gerealiseerd. Er is creativiteit nodig om werkloosheid op een betaalbare wijze terug te dringen. Naast creativiteit is er ook wel wat lef nodig om zelf aan te slag te gaan met het terugdringen van werkeloosheid. Zelf participeren, net zoals dit van werkzoekende wordt gevraagd.

Gebrek aan lef wordt door veel partijen beantwoord met de mogelijkheid om gebrek aan expertise in te kopen. Hiervoor worden vaak hoge vaste bedragen gerekend bestaande uit personeelskosten, toeslag van voor werkgevers én de aanschaf van een systeem. Daarnaast brengen dergelijke projecten vaak een grote post aan variabele kosten met zich mee op basis van gerealiseerde plaatsingen. Op deze manier wordt het beschikbare participatiebudget voor grotendeels opgeslokt, terwijl het voordeel voor gemeente beperkt blijft. Het hoofdstuk nazorg wordt hierbij helaas vaak overgeslagen, waardoor gerealiseerde plaatsingen niet altijd even duurzaam zijn.

Werkgeversbenadering is een belangrijk onderdeel van het traject. Met name gemeenten hebben wel moeite met de transitie van ‘maatschappelijk zorg’ naar ‘zakelijke dienstverlening’. Het is de kunst om ondernemers in de regio te ontzorgen. Als servicepartner zorg je ervoor dat werkgevers gemak ervaren bij het vinden van de juiste kandidaten.

Het MKB is erbij gebaat dat ze gefaciliteerd wordt bij het vervullen van vacatures. Naast kosteloze bemiddeling is er extra voordeel te behalen uit beschikbare subsidies. Vanuit EazyUitstroom kunt u eenvoudig een profielselectie online aanbieden. Dit gebeurd op basis van uitgebreide vacatureprofielen die eveneens uitgedraaid of gepubliceerd kunnen worden.

Het is belangrijk om werkgevers op juiste wijze kennis te laten maken met de doelgroep. Ondernemers zullen deze groep namelijk ook de kans moeten geven om ze mee te laten draaien in hun bedrijf. Nazorg en begeleiding zijn daarom eveneens een belangrijk aspect dat in uw dienstverlening verankerd moet worden.

Er zijn veel organisaties die hier al geruime tijd kennis en ervaring in hebben, maar die een andere doelgroep bedienen. Als gemeente moet u ervoor waken dat de bereidheid van regionale ondernemers om WWB-ers een kans te geven niet wordt ingevuld door een WW-er van dergelijk organisatie. Hierover zou u duidelijke afspraken moeten maken.

EazyUitstroom voorziet in een uitgebreid relatiebeheer, waardoor uw bedrijvennetwerk en relevant vacatureaanbod gecentraliseerd wordt om de uitstroom te realiseren.

Accountmanagers worden door EazyUitstroom ondersteund bij:

 • het vastleggen van openstaande vacatures en gewenste profielen
 • beheren van contactmomenten en status omtrent bewerking van de markt
 • matchen en selecteren van geschikte kandidaten
 • eenvoudig aanbieden van passende kandidaat-profielen
 • inzicht in actuele bemiddelingen en plaatsingen
 • vastlegging van activiteiten

De doelgroep is vrij eenvoudig te definiëren. Dit betreft namelijk het gehele werkzoekende bestand dat eveneens vertegenwoordigd wordt door meer uitdagende groepen als 50-plussers, jongeren en mensen met een Wajong uitkering die moeilijk een baan kunnen vinden. Je zou kunnen stellen dat de doelgroep bestaat uit blijvers, groeiers en uitstromers. Extra focus leggen bij uitstromers kent een aantal voordelen. De kans op succesvolle plaatsing is namelijk groter, waardoor de Uitstroom spoediger op gang komt. Hierdoor blijft er uiteindelijk meer budget en tijd over om blijvers uit te laten groeien tot uitstromers. Een wenselijk neveneffect is dat de kans dat werkgevers sneller voordeel ervaren.

Naast de bekende groep werkzoekende is het eveneens nodig om aandacht te richten op nieuwe instromer. Juist deze groep heeft vaak een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze afstand moet zo klein mogelijk blijven. Door in vroeg stadium in gesprek te gaan over werk & inkomen in plaats van een uitkering wordt er een beweging op gang gebracht. EazyUitstroom geeft inzicht in nieuwe instromers, waardoor deze snel kunnen worden uitgenodigd voor een (participatiegerichte) Intake. Deze intake levert naast een proactieve houding vaak het inzicht in kansen en mogelijkheden. Een cliënt krijgt een uniek en uitgebreid competentieprofiel, op basis waarvan een systeemmatch direct inzicht geeft in geschikte vacatures.

Wat is EazyUitstroom

EazyUitstroom ondersteunt gemeentelijke samenwerkingsverbanden met de uitvoering van de Participatie Wet. EazyUitstroom is geënt op het bevorderen van uitstroom, vanuit de gedachte dat uitkeringsgerechtigde bestanden gevuld zijn met arbeidspotentie. Vanuit praktijkgerichte beproeving zijn wij blijven innoveren tot een optimale ondersteuningsvorm in deze trajectgang.

 • Branche specifieke functionaliteit
 • Ontwikkelt voor uitvoering van de Participatiewet
 • Flexibiliteit door de mogelijkheid van aanvullend maatwerk
 • Reeds bewezen als efficiënte ondersteuningsoptie
 • Toegankelijk, betrouwbaar en korte lijnen
 • Doelgroep flexibel configureerbaar
 • Persoonlijke Dashboard
 • Agenda en contacthistorie
 • Cliëntdossier
 • Relatiebeheer
 • Management informatie
 • Flexibele toepassingsgebieden (beheer)
 • Koppeling met andere software (GWS import)
 • Unieke intake (participatie gericht interview)
 • Duurzame matchfunctie (Competenties en profiel)
 • Werkproces (OWB, matching, bemiddeling, plaatsing)
 • Document management

EazyUitstroom voorziet in een gebruiksvriendelijke ondersteuning van processen die uitstroom bevorderen. Het gaat hierbij om:

 • Ontsluiting van werkzoekende
 • Verwerken van intakegesprekken tot een aantrekkelijk profiel
 • Duurzame matching
 • Uitvoeren van het bemiddelingstraject
 • Plaatsen en leveren van nazorg
 • Monitoring

Naast instructiemogelijkheden in het systeem en een toegankelijke supportdesk bieden wij uitgebreide training en begeleiding op de beschikbare functionaliteit. Wij zijn in staat om een adviserende rol in te nemen. Dit kan in samenwerking met een interne (of aangestelde) transitiemanager die verantwoordelijk is voor de uitvoer van beleid en betreffende organisatorische maatregelen.